Voorwaarden webshop

ENERGIUS – algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden webshop

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: NV ENERGIUS – Rouwbergskens 5 te 2340 BEERSE BTW/TVA BE 0898.327.985 (hierna genoemd "Energius") en met bankrekeningnummer IBAN BE80 7340 4242 4977

De klant kan ons bereiken op het nummer 014/62.28.68 en via email op info@energius.be

Uitgebreide contactgegevens zijn terug te vinden op onze website via de rubriek ‘CONTACT’.

 

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van Energius.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren voor de internetverkoop de huidige Voorwaarden.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden.

Voor webverkopen gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene voorwaarden van Energius nv.

Indien één van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

 

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Energius kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

Energius is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via 014/62.28.68 of info@energius.be

 

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.energius.be.

De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.

Energius behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

-        bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant

-        bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel

-        bij overmacht

 

Artikel 6 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en taksen.

Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten zijn vermeld bij de voorwaarden onder de rubriek ‘Verzending en bezorging’.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

Artikel 7 – Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via:

- de betaalkaarten Bancontact/MisterCash, Visa, Mastercard of Maestrocard

- KBC/CBC-betaalknop, Belfius Direct Net, ING Home Pay

- Bankoverschrijving

- iDeal

Energius kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden, nieuwe betalingsmogelijk-heden zullen worden aangeduid op de website.

 

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van Energius tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 

Artikel 9 – Afhaling – Levering van een bestelling

Afhaling van een bestelling

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail voor te leggen. De identiteitskaart kan worden gevraagd en de klant tekent af voor ontvangst van de goederen.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.

Voor meer inlichtingen in verband met de afhaling kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via e-mail op info@energius.be of telefonisch via 014/62.28.68.

Het artikel wordt maximum 7 dagen beschikbaar gehouden voor de klant in het door de klant gekozen afhaalpunt. Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 7 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd en zal bij de terugbetaling €15,00 in vermindering worden gebracht voor de hieraan verbonden kosten.

Levering

Energius is wat betreft de leveringen van artikelen voorlopig uitsluitend actief in België. De bestelling wordt voorlopig dan ook enkel aanvaard indien het leveringsadres in België gelegen is.

Het leveringsadres dient een straatadres te zijn; er worden geen leveringen aanvaard op een postbusadres.

Bestellingen worden 2x per week verzonden op woensdag en vrijdag. Verzendingen binnen België duren normaliter 1 dag.

De leveringsdata zijn evenwel indicatief en niet bindend. Bij een gewijzigde leveringsdatum wordt de klant gecontacteerd om een nieuwe datum voor te stellen.

De leveringswijze wordt in de bevestigingsmail aangeduid.

Bij levering kan een identiteitsbewijs worden gevraagd en de klant tekent af voor ontvangst van de levering.

Ingeval de klant afwezig is op de afgesproken leveringsdatum, kan een kost worden aangerekend voor het opnieuw leveren van de artikelen. Voor meer details over die kost kan de klantendienst gecontacteerd worden.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.

Voor meer inlichtingen in verband met de levering kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via 014/62.28.68 of info@energius.be

Voor alle artikelen geldt een drempellevering. Bij levering wordt de verpakking geïnspecteerd.

Het leveringsadres moet toegankelijk zijn voor een vrachtwagen.

De klant staat – indien noodzakelijk - zelf in voor de plaatsing, installatie, voorbereidende werkzaamheden. De klant is als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.

Bijkomende wensen van klanten kunnen niet altijd gegarandeerd worden door Energius en zijn op risico van de klant. (Bijvoorbeeld als de klant vraagt om een pakket bij de buren te leveren)

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Energius mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt moet dit gebeuren met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

De klant die van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering contact opnemen met de klantendienst van Energius via een schrijven per post of via e-mail. Uitgebreide contactgegevens zijn terug te vinden op onze website via de rubriek ‘CONTACT’.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-        artikelen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd (vb. gepersonaliseerde artikelen)

-        artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

-        artikelen die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

-        artikelen met verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

De klant staat zelf in voor het terugzenden van de goederen, en de daaraan verbonden kosten.

Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Bij geretourneerde artikelen wordt nagekeken of het artikel al dan niet is gebruikt, beschadigd of bevuild en wordt indien van toepassing een percentage afgehouden bij de terugbetaling.

Na ontvangst van de terugname zal Energius binnen 14 dagen de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de eventuele ophalingskost (indien van toepassing) en de verrekening van eventuele schade of bevuiling.

 

Artikel 11 – Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de maand na vaststelling te worden gemeld; nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Gedurende de voormelde periode verbindt Energius zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen. Energius behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is zondermeer niet van toepassing op:

-        defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd;

-        defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik.

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum van afhaling of de datum van levering.

 

Artikel 12 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan Energius, zulks op straffe van verval van elk recht.

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper ons contacteren via onze klantendienst op 014/62.28.68 of info@energius.be

 

Artikel 13 – Klantendienst

De klantendienst voor internetverkoop is bereikbaar op het telefoonnummer 014/62.28.68 (van maandag tot donderdag van 8u30 tot 16u30 en vrijdag van 8u30 tot 14u30) of via e-mail op info@energius.be

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden vertoond op onze website zijn beschermd door het auteursrecht evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie is strikt verboden.

 

Artikel 15 – Privacy

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Artikel 16 – Bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

 

Verzending & bezorging

We hebben een vast verzendtarief van €6.50 voor alle bestellingen tot 30kg binnen België.

Voor bestellingen boven €60 worden geen verzendkosten aangerekend.

We kunnen alleen bestellingen versturen naar straatadresssen, niet naar een postbus.

Tip: Het is handig om een afleveradres te kiezen waar overdag iemand aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld je werkadres zijn.

 

Bestellingen geplaatst voor woensdag 12u worden op woensdag verstuurd (indien op voorraad). Bestellingen na woensdag 12u worden op vrijdag verstuurd (indien op voorraad). Verzendingen binnen België duren 1 werkdag.

 

 

Om www.energius.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.