Algemene voorwaarden

ENERGIUS – algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

ART.1. PARTIJEN

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “verkoper/aannemer” wordt bedoeld: ENERGIUS; waar wordt gesproken over “koper of opdrachtgever” wordt bedoeld: de natuurlijke of rechtspersoon welke een mondelinge of schriftelijke order heeft geplaatst terzake de levering van goederen en/of diensten; de natuurlijke persoon, optredende voor de rechtspersoon, maakt zich sterk met betrekking tot alle verplichtingen van deze laatste.

ART.2. TOEPASSING

Onderhavige aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden:

 1. zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomstig leveringen van goederen, diensten en/of verrichte handelingen (heating, ventilatie, airco, zonnepanelen, fotovoltaïsche installaties, etc.) door verkoper/aannemer in de meest brede zin van het woord.
 1. blijven onverminderd van toepassing ondanks:
 • eventuele afwijkingen door verkoper/aannemer te enigen tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de koper/opdrachtgever, die zich hierop niet kan beroepen
 • de eventuele nietigheid, vernietiging of ongeldigheid één dezer voorwaarden.
 1. prevaleren ten allen tijde op die van de medecontractant, alsook op diens verkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk afstand wordt gedaan.

 ART.3. AANBIEDINGEN

 1. elke van ENERGIUS uitgaande aanbieding of prijsofferte is geheel vrijblijvend;verkoper/aannemer heeft dan ook ten alle tijde het recht een aanbieding in te trekken of te wijzigen, zolang verkoper/aannemer de door  opdrachtgever geplaatste order niet schriftelijk heeft aanvaard, zulks onverminderd de bepalingen van artikel 7 (prijzen).
 1. voor fouten en afwijkingen in ontwerp, afbeeldingen, tekeningen, plannen en andere door verkoper/aannemer te verstrekken gegevens is deze niet aansprakelijk tenzij zij zich uitdrukkelijk daartoe heeft verbonden. Genoemde bescheiden blijven eigendom van verkoper/aannemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht aan de  koper/opdrachtgever. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen dat zij niet worden gekopieerd, niet aan derden ter hand worden gesteld, noch door derden gebruikt, noch dat van de inhoud daarvan, op welke wijze dan ook, aan derden mededeling wordt gedaan, noch in de onderhandelingsfase, noch bij of na contractafsluiting, noch nadien of bij           eventuele beëindiging van de relatie tussen partijen.
 2. aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. de koper/opdrachtgever is ZELF volledig verantwoordelijk voor het bekomen van alle vergunningen (bouw- en/of exploitatievergunningen) en zal voorafgaandelijk aan de beopdrachting alle informaties kunnen inwinnen bij de bevoegde instanties; alle informaties dienen asap te worden medegedeeld aan de verkoper/aannemer.
 4. zo nodig doet de opdrachtgever voorafgaandelijk/lopende de uitvoering der werken op eigen kosten beroep op een specialist (architect, ingenieur, edn.) wat betreft de aan Energius op te dragen werkzaamheden.

ART.4. OVEREENKOMSTEN

 1. opdrachten en aanvullingen hierop binden de opdrachtgever onherroepelijk, doch verkoper uitsluitend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn aanvaard of voor zover deze door haar zijn uitgevoerd. Als tijdstip van het totstandkomen van de overeenkomst geldt het tijdstip van de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verkoper/aannemer.
 1. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan, al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de opdrachtbevestiging vastgestelde wordt geleverd of uitgevoerd, hetzij met goedkeuring van de opdrachtgever, hetzij omdat dit voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig of wenselijk is, één en ander naar vrij inzicht te beoordelen door de verkoper/aannemer.

          Het akkoord met meerwerken wordt geleverd hetzij door een afzonderlijke overeenkomst, hetzij door de afwezigheid van aangetekend verzet voor 24 na de uitvoering van de werken in kwestie; als meerwerk wordt tevens ook beschouwd, het uitvoeren van de overeenkomst in niet-normale omstandigheden en/of gedurende de niet-normale werkuren.

ART.5. OMVANG EN AARD VAN DE OVEREENKOMST

 1. voor de omvang en aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van de verkoper bindend.
 2. de overeenkomst omvat naast de levering van de daarin bedongen goederen en diensten uitsluitend – behoudens anders schriftelijk is overeengekomen – volgende werkzaamheden en leveringen: het transport met uitzondering van verticaal transport, de plaatsing en opbouw en de in bedrijfstelling van de geleverde apparatuur.

          De overeenkomst omvat niet de werkzaamheden en leveringen die verricht dienen te worden

          buiten de door verkoper/aannemer te leveren apparatuur, tenzij schriftelijk voorzien.

Aldus behoren niet tot de overeenkomst, elektrische leidingen en aansluitingen benodigd voor     het direct in bedrijf stellen van de geleverde apparatuur, verticaal transport, loodgieterswerk, hak- breek-, metsel- en timmerwerk, het verwijderen en afvoeren van overtollig materiaal, etc. Deze werkzaamheden en leveringen die niet in de overeenkomst zijn begrepen worden steeds beschouwd als meerwerk. Eveneens als meerwerk worden beschouwd alle extra kosten die ontstaan indien en voor zover de overeenkomst zal worden uitgevoerd onder niet- normale omstandigheden en/of tijdens niet-normale werkuren, alsmede de levering van accessoires.

 1. de opdrachtgever verbindt er zich toe zorg voor te dragen dat:

-        de werkzaamheden welke niet tot het aangenomen werk behoren naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht dat de montage van het door  de opdrachtnemer aangenomen werk geen vertraging ondervindt;

-        voor Energius kostloos voldoende energie zoals gas, elektriciteit en water benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden en de oplevering voorhanden is

 1. alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige en/of niet deugdelijk nakomen door de opdrachtgever van zijn onder dit artikel genoemde verplichtingen komen voor zijn rekening: gebeurlijk tijdsvertraag bij uitvoeren der werkzaamheden door verkoper/aannemer wegens niet-naleving van het gestelde in artikel 5 is deze laatste op geen enkel wijze toerekenbaar.
 2. de opdrachtgever draagt de volle verantwoordelijkheid wat betreft het hebben van de

vereiste vergunningen en zal – zelfs bij uitblijven hiervan en ingevolge zogenaamde niet toegelaten werkzaamheden – volledige vergoeding aan Energius verschuldigd blijven.

ART.6. VERBREKING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met de verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, uitstel van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper/aannemer het recht zonder enige ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de          overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken/ontbinden naar eigen keuze zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
 1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht en/of omstandigheden zoals daar ondermeer zijn: niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Belgische en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking en/of           bedrijfsbezetting, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstroming, storing in levering van energie, defecten aan machines, gebrek aan

          grondstoffen en/of arbeidskrachten, zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden van wie zij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken is de verkoper/aannemer gerechtigd om zonder enige rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken/ontbinden naar eigen keuze zonder dat zij tot enige           schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de verkoper/aannemer bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke verbreking/ontbinding van de overeenkomst.

 1. zowel ingeval van opschorting, als in geval van verbreking/ontbinding krachtens de voorgaande leden is verkoper/aannemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet toegekend worden.

          Ingeval van verbreking/ontbinding van de overeenkomst krachtens de voorgaande leden, is de opdrachtgever gehouden na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waaraan verkoper/aannemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever tedoen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

 1. indien de opdrachtgever na aanmaning ingebreke blijft met afnemen van de door hem gekochte goederen en/of met het laten uitvoeren van de door hem opgedragen werkzaamheden en voorts indien de opdrachtgever eenzijdig de opdracht annuleert, is verkoper/aannemer gerechtigd, alsnog naar keuze, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te benaarstigen, hetzij hem als schadevergoeding wegens winstderving, advies- en andere werken/kosten, 35 % van het bruto factuurbedrag in rekening te brengen, onverminderd het recht van verkoper ook hogere schade boven 35 % in rekening te brengen indien zij aannemelijk maakt dat zij zulke hogere schade lijdt. Deze clausule ontneemt de koper het         recht de niet-uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

 

ART.7. PRIJZEN

 1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het moment van de tijdens de opdrachtbevestiging geldende verkoopprijzen en vigerende wetgeving terzake en bindende verkoopprijs gedurende drie maanden vanaf het tot stand komen van de overeenkomst.
 2. Indien de kostprijzen door externe facturen (verhoging belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten, wetswijzigingen sensu lato, etc.) tussen het tijdstip van de overeenkomst en het tijdstip van levering casu quo prestatie wijziging ondergaan, dan behoudt de verkoper/aannemer zich het recht voor na drie maanden te rekenen vanaf datum van de overeenkomst de prijs dienovereenkomstig te wijzigen: ingeval van wetswijziging sensu lato geldt deze tijdsclausule niet en heeft de verkoper/aannemer het recht onmiddellijke prijsverhogingen door te voeren.

ART.8. LEVERING

 1. De overeengekomen levertijd/uitvoeringstijd der werken is louter indicatief en zal pas ingaan zodra de verkoper/aannemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, in het bezit is van alle door opdrachtgever bij de opdracht te verstrekken bescheiden en gegevens en de overeengekomen aanbetaling heeft ontvangen.
 2. overschrijding van de levertijd/uitvoeringstijd der werken door welke oorzaak of omstandig-heid ook, geeft de opdrachtgever niet het recht op vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, hetzij direct hetzij indirect of op verbreking/ontbinding van de overeenkomst, noch voor een deel of voor het geheel of op niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voorvloeiende verplichting dan behoudens kennelijk onredelijke wanprestaties door de verkoper/aannemer (zware fout); in zodanig geval is de enige eis die de opdrachtgever zal kunnen stellen, de enkele terugbetaling van de betaalde voorschotten met uitsluiting van elke mogelijke andere direct en indirecte schade.
 3. de levertijd/uitvoeringstijd der werken wordt alleszins eveneens verlengd met de tijd gedurende dewelke de opdrachtgever nalatig blijft zijn betalingsverplichtingen en enige andere verplichting uit de overeenkomst (zie ondermeer artikel 5) na te komen. Indien de verkoper/aannemer ten gevolgen hiervan schade lijdt, is de opdrachtgever verplicht haar die

          schade te vergoeden.

 1. Bij levering/uitvoering der werken met inbegrip van montage en inbedrijfstelling zal de opdrachtgever, indien hem door de verkoper/aannemer hierom wordt verzocht, een opleveringsrapport tekenen ten bewijze dat de goederen compleet en bedrijfsklaar werden                                                     opgeleverd.
 2. Een op overschrijding van de levertijd/uitvoeringstijd der werken gestelde boete is door de verkoper/aannemer niet verschuldigd indien de overschrijving van de levertijd het gevolg is van overmacht en/of omstandigheden voorzien in artikel 6.2. en is enkel slechts verschuldigd         ingeval van kennelijk onredelijke overschrijding van de overeengekomen  levertijd/uitvoeringstermijn der werken.
 3. Zichtbare gebreken, euvels en mankementen worden alleszins geacht bij levering aanvaard te zijn bij ondertekening van het afleveringsdocument; bij niet-voorhanden zijn hiervan

          binnen de drie dagen na aankomst/levering der goederen, zo geen melding van gebreken wordt gemaakt aan verkoper/aannemer bij ter post aangetekende zending binnen deze gestelde termijn van drie dagen.

 ART.9. RISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT

 1. Ongeacht de overeengekomen wijze van levering/uitvoering der werken gaat het risico van de goederen over op de opdrachtgever bij aankomst op de overeengekomen bestemming, wat ook de nog te leveren prestaties door verkoper/aannemer mogen omvatten (bv. montage) Eventuele schade, hetzij aan de geleverde goederen, hetzij aan andere goederen, hetzij in enige andere zin, welke ontstaat bij of door verticaal transport, komt echter nimmer voor rekening van de verkoper/aannemer.
 2. De eigendom van de goederen gaat echter eerst over nadat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Tot dat moment zal de opdrachtgever de ontvangen goederen onder zijn volledige verantwoordelijkheid (ook ingeval van overmacht, toeval, diefstal e.a.) slechts als houder voor de verkoper/aannemer onder zich houden.
 3. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt de verkoper onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens verkoper/aannemer betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde en aan roerend en onroerend goed bevestigde goederen op eerste vordering te demonteren en tot zich te nemen. Alle kosten van demontage en terugnemen der goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 ART.10. GARANTIE

 1. De verkoper/aannemer is garantieplichtig gedurende 2 jaar na aankomst van de goederen op de overeengekomen bestemming of indien tevens montage van de goederen is overeengekomen, na overdracht of ingebruikname van de installatie c.q. na ondertekening van het opleveringsrapport. De garantieplicht houdt in dat de geleverde goederen of onderdelen daarvan die binnen de genoemde termijn ondeugdelijk zijn gebleken enkel ingevolge materiaal-, constructie- of fabricagefouten door verkoper/aannemer en voor diens rekening zullen worden vervangen of hersteld, niet-conformiteit van het geleverde aan de nieuw tussengekomen wetgeving is verkoper/aannemer op geen enkele wijze toerekenbaar en valt geenszins onder hoger gestelde garantieverplichtingen.
 1. De in lid 1 omschreven garantieplicht vervalt echter indien zich een of meerdere hieronder genoemde omstandigheden mochten voordoen:

-        de ondeugdelijkheid van de geleverende goederen of onderdelen wordt niet onverwijld en uiterlijk binnen de twee dagen na vaststelling ervan aan de koper/aannemer medegedeeld bij ter post aangetekend schrijven;

-        de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik, onvoldoende onderhoud of van slijtage.

-        door de opdrachtgever of derden zijn aan de geleverde goederen werkzaamheden verricht

          zonder dat daartoe schriftelijke goedkeuring van de verkoper/aannemer is verkregen

-        de opdrachtgever is ingebreke gebleven zijn verplichten uit de overeenkomst na te komen

-        geschillen van zuiver technische aard, dewelke betrekking hebben op de werking van de geleverde toestellen worden bij uitblijven van enig akkoord tussen partijen, voorgelegd aan een deskundige die bindend advies betrekkelijk de deugdelijkheid en goede werking van het geleverde zal verstrekken.

 1. De onder dit artikel te herstellen of te vervangen goederen zullen door de opdrachtgever op zijn kosten aan de verkoper/aannemer worden geretourneerd.
 2. Indien nodig zal de verkoper een of meerdere monteurs beschikbaar stellen teneinde ter plaatse garantiewerkzaamheden te verrichten. Reis- en verblijfkosten van deze monteurs zullen door de opdrachtgever worden gedragen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de verkoper alleen gehouden tot nakoming binnen België van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
 4. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de geldende garantietermijn voor het geheel der geleverde goederen nimmer verlengen.
 5. Indien de verkoper ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen terstond eigendom van de verkoper/aannemer.
 6. Het beweerdelijk niet nakomen door verkoper/aannemer van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met  de verkoper/aannemer gesloten overeenkomst.

ART.11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van verkoper/aannemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen: elke vordering in schadevergoeding, behoudens die terzake van het nakomen van de garantieverplichting, is uitgesloten, zo in de mate dat de Belgische wetgeving dit toelaat.
 2. Elke vordering terzake bedrijfsschade, exploitatie- of andere indirecte schade is alleszins uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart de verkoper/aannemer terzake tegen alle aanspraken van derden, zo contractuele als buitencontractuele.
 1. Energius is niet aansprakelijk voor kosten, schades en intresten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

-        schending van octrooien, licenties en andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens.

-        daden of nalatigheden van verkopers, ondergeschikten of van andere personen die door of vanwege haar tewerk gesteld zijn.

-        overschrijding van de leveringstermijn

 1. De koper/opdrachtgever kan geen enkel eis, welke ook de reden hiervan is, nog in rechte vorderen meer dan één jaar na het voorval dat aanleiding gaf tot die eis. Voor alle eisen gesteld door de verkoper gelden de verjaringstermijnen voorzien in het Burgerlijk Wetboek               zie ook artikel 2).

ART.12. BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling contant (factuurdatum).
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvordering te geschieden ten kantore van de verkoper/aannemer of op een door haar aan te wijzen rekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling en schadebeding verschuldigd ten bedrage van 15 % forfaitair alsook een conventionele intrest ten belope van 15 %
 4. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de verkoper/aannemer, zo zij twijfelt aan de solvabiliteit van de opdrachtgever, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever op haar verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van diens verplichtingen uit de overeenkomst. Partijen komen overeen dat, zo de door de verkoper/aannemer geleverde goederen worden doorgefactureerd door de koper alvorens deze de vordering van de verkoper/aannemer heeft betaald, er een overdracht van           schuldvordering tot stand komt als volgt: na kennisgeving van de verkoper/aannemer aan de koper wordt in haar voordeel diens vordering opzichtens de derde koper overgedragen ten belope van de schuld van de koper opzichtens de verkoper/aannemer. De overdracht werkt terug tot op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst zonder dat de koper wordt ontslagen van zijn verplichtingen naar verkoper/aannemer toe uit hoofde van de door hem initieel aangegane verbintenissen.

 ART.13. GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou geven, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, Afdeling Turnhout of de rechtbank van de woonplaats van de koper, zulks naar vrije keuze van de verkoper/aannemer. Dit geldt tevens ingeval van aangenomen wissels. Deze bepaling is eveneens toepasselijk voor contracten met onderdanen van de E.E.G. overeenkomstig het E.E.G. verdrag van 27.09.1968.

 ARTIKEL 14.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen ter plaatse de vestiging van de verkoper/aannemer.

ARTIKEL 15.

Voor webverkopen gelden specifieke voorwaarden, in die mate en voor zover deze afwijken van huidige algemene voorwaarden; deze specifieke voorwaarden zijn vrij te raadplegen op onze site.

Om www.energius.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.